background background

Réimech

Danièle Hensgen-Libar

Hensgen-Libar Danièle
  • Gemengeconseillère

Ech sinn zanter 27 Joer hei zu Réimech abestuet a Mamm vum enger Duechter. Ech war aktiv an der Elterevereenegung an an der Kulturkommissioun. Zënter 6 Joer sinn ech Member an der grénger Partei.

Ech interesséiere mech staark fir d'Gemengeliewen a wëll mech fir folgend Theemeberäicher asetzen:
- d‘Stadentwécklung an de Logement
- d'Liewensqualitéit vun de Réimecher Bierger
- de Verkéier an d'Ëmwelt esou wéi den Naturschutz.