background background

Réimech

Eis Sektioun

déi gréng Réimech sti fir eng liewenswäert Gemeng, wou d’Bierger*innen am Mëttelpunkt stinn. Mir setzen eis an, fir eng besser Liewensqualitéit, Verkéiersberouegung an de Niewestroossen an abordabel Wunnengen duerch d’Weiderdreiwe vum Projet Gewännchen. Och wëlle mir en Entwécklungsplang fir Réimech, wou d’Bierger*innen am Vierdergrond stinn, esou wéi eng kannergerecht Schoul ouni déi finanziell Zukunft vu Réimech ze hypothekéieren.

déi gréng Osten