background background

Réimech

Invitatioun | Infoowend | 9. Nov. 2022

Gutt Wunnen zu Lëtzebuerg. Wéi schafe mir méi bezuelbare Wunnraum?

Fir ze garantéieren, datt all Mënsch zu Lëtzebuerg Zougang zu enger dezenter Wunneng huet, grad och jonk Familljen, hu mir d’national Strategie fir bezuelbare Wunnraum op d’Been gestalt. Hei gi mir Staat a Gemengen déi néideg Instrumenter, d’Logementskris konsequent unzegoen. Wat gouf schonns ëmgesat a wat ass nach virgesi fir méi bezuelbaren, ëffentlechen an nohaltege Wunnraum ze schafen? Wéi encadréiere mir de Privatmarché besser a wéi schütze mir d‘Locatairen? A wat bedeit dat fir d’Entwécklung an d‘Liewensqualitéit an eiser Gemeng? 

Kommt an diskutéiert mam Wunnengsbauminister Henri Kox iwwer d‘Léisungen am Logement fir Lëtzebuerg.

Mëttwoch, 9. November ëm 19H00
An der Aler Schoul
1, rue Neuve | Réimech 

Présentation en luxembourgeois avec traduction orale directe en français

————————–

Bien Vivre au Luxembourg
Comment créer plus de logements abordables ?

Pour garantir que les habitant.e.s du Luxembourg aient accès à un logement décent, notamment aux jeunes familles, nous avons mis en place la Stratégie nationale du logement abordable. Nous donnons ainsi à l’État et aux communes les instruments nécessaires pour s’attaquer de manière résolue à la crise du logement. Qu’est-ce qui a déjà été mis en œuvre et qu’est-ce qui est encore prévu pour créer davantage de logements abordables, publics et durables ? Comment avons-nous mieux encadré le marché privé et comment avons-nous mieux protégé les locataires ? Qu’est-ce que cela signifie pour le développement et la qualité de vie dans notre commune ?

Venez discuter avec le ministre du logement Henri Kox afin de découvrir les solutions en matière de logement pour le Luxembourg.

Mercredi, 9 Novembre à 19H00
An der Aler Schoul
1, rue Neuve | Remich